DİPLOMATİK DENKLİK

Diplomatik denklin tanımı ve zorunlu belgeler ile uygulamasının nasıl yapıldığı açıklanmaktadır.

Denklik Birimi

Görev Alanına Giren Konular:

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans, yüksek lisans diplomalarının denklik işlemleri ilgili çalışan komisyonuna sekretarya çalışmaları yapmak.

Yabancı Uyrukluların Başvurularında İstenilen Belgeler
Türkiye'de üç aydan fazla ikamet izni bulunup çalışma izni almak üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemiş olması,
Türkiye Cumhuriyeti vatandışlığına geçmek üzere başvuruda bulunanların bu hususu belgelemiş olması,
Bir yükseköğretim kurumunda yabancı uyruklu öğretim elemanı sıfatıyla ders vermek üzere sözleşme yapılmış ve sözleşmeleri vize edilerek onaylanmış olması,

Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler
Aşağıda bulunan formların eksiksiz olarak doldurulması,
Başvuru Formu ve Pasaport Bilgi Formu

Lise diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
Yurtdışından alınan lise diplomaları için diplomanın aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
Yurtdışındaki Eğitim Ateşelikleri veya Eğitim Müşavirliklerinden, yurt içinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak Lise Denklik Belgesinin aslı ve fotokopisi, (orta öğrenimlerini Yurt dışında tamamlayanlar için aşağıda 10. maddede belirtilen belgelerin hiçbiri aranmaz.) ,
Ön Lisans veya Lisans diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
Önlisans veya lisans öğrenimi süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi (official transcript) aslı ile noter veya yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi,
Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yüksek öğretim kurumundan transfer olunmuş ise transfer olunan yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı türkçe tercümesi ve fotokopisi,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Diploma sahibine ait pasaport aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin ayrıca işlem gören sayfaların açıkca görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya Büyükelçiliklerimizce ya da noterce onaylanmış ve giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görüleceği şekilde okunaklı pasaport örneği.
KKTC de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinde temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler,
ÖSS Kılavuzunda yer alan ülkelerin kılavuzda yer alan programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek mezun olanlar,ve orta öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayıp KKTC 'de bulunan üniversiteler ile 1999 yılından itibaren ÖSS Kılavuzunda yer almayan ülkelerde bulunan üniversitelerden yüksek öğrenime başlayarak mezun olanlardan,öğrenime başladıkları yıl itibarıyla ÖSS sonuç belgesi ya da SAT (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan ) , Abitur , Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası (en az 2 ders ) , Uluslararası Bakalorya (IB) ve matura belgelerinden herhangi birine sahip olanlar için bu belgelerin ibrazı,
Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi,
26 x 35 cm. ebatlarında bir adet zarf .
T.C. kimlik numarası.

TOEFL sonuç belgesi ibraz etmesi gereken başvuru sahiplerinin ETS'ye başvurarak kurulumuza Toefl sonucu belgesinin resmi kopyasını gönderilmesini sağlamalarını gerekmektedir.

Bulgaristan Başvuruları İçin Yapılması Gerekenler: Diploma - Transkript ve akademik belge aslı ile diploma - Transkript ve akademik belgenin Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve noter tastikli olması gereklidir. Yukarıda belirtilen belgelerin Bulgaristan milli eğitim bakanlığı ve Bulgaristan dış işleri bakanlığı, sağlık birimi alanından mezun olanların ayrıca sağlık bakanlığı tarafından imza ve mühür onaylı olması gerekmektedir.Bu işlemleri yaptıktan sonra başvuru formunda istenilen belgelerin tamamlanması gerekmektedir.

Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen ilgililerin "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinden alacakları iki isminde aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge ibraz etmeleri gerekmektedir.

Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri
ELDEN: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Evrak Birimi-BİLKENT/ANKARA
POSTA YOLUYLA: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539-BİLKENT/ANKARA

»  Yükseköğretim

Devlet ve Vakıf Üniversiteleri
Diploma Denklik
Tez Merkezi
Kültürel Değişim Programları
Öğretim Elemanları

»  ÖSYM

ÖSYM Sınav Takvimi
ÖSYM Aday Portalı
ÖSYM Sınav Sonuçları

Kategori: Eğitim / Diplomatik Denklik