E-Devlet Sendika Üyeliği

E-Devlet Sendika Üyeliği
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın işkolu barajını yüzde 10’dan yüzde 3’e indirilmesi konusunda Türk-İş’i ikna etmesiyle son engeli de aşılan toplu iş sözleşmesi tasarısı dün Meclis’e sunuldu.Sunulan tasarıya göre, sendika üyeliğinde ya da üyelikten ayrılmada noter koşulu kaldırılıyor. Tasarıyla, işçi sendikalarına e-devlet üzerinden üye olma ya da üyelikten ayrılabilme olanağı sağlanıyor.Tasarıya göre, 15 yaşını dolduranlar işçi sendikalarına üye olabilecek. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamayacak. İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamayacak. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilecek. Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de işyerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecek. Bir yılı geçmeyen işsizlik üyeliği etkilemeyecek, ancak askere gidenlerin üyeliği bu süre içinde askıda kalacak.
Yabancı yasağı kalkıyor
Tasarıda, işletme barajı yüzde 40, işyeri barajı ise yüzde 50 olarak düzenleniyor. Yine tasarıya göre bir işkolunda birden fazla tarafla toplu iş sözleşmesi de yapılabilecek. Sendika kuruculuğunda Türk vatandaşı olma ya da iş kolunda fiilen çalışma koşulu kaldırılıyor. Tasarıya göre, greve katılıp katılmamak serbest hale getiriliyor.

Yetkili sendikanın 5 yıl süresi var

ÇALIŞMA Bakanı Faruk Çelik, “Şubat içerisinde bu tasarının yasalaşmasını gerçekleştireceğiz. Mevcut etkilerini almış olan sendikaların bir geçiş süreci olacak. Bu tasırada şu anda 5 yıl olarak şuan yer almaktadır” dedi.

Tasarıda, sendikaların nasıl kurulacağı, Genel Kurulun oluşması, organları, görevleri, seçimler, tüzüklerinde bulunması gereken konular düzenleniyor. 15 yaşını dolduranlar işçi sendikalarına üye olabilecek. Sendikaya üye olmak serbest olacak. Hiç kimse sendikaya üye olmaya veya olmamaya zorlanamayacak. İşçi veya işverenler aynı işkolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamayacak. Ancak aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışan işçiler birden çok sendikaya üye olabilecek. Bir işyerinde yardımcı işlerde çalışan işçiler de işyerinin girdiği işkolunda kurulu bir sendikaya üye olabilecek. Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elektronik başvuru sistemine, e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve sendika tüzüğünde belirlenen yetkili organın kabulü ile e-Devlet kapısı üzerinden kazanılacak. Üyelik başvurusu, sendika tarafından otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik talebi kabul edilmiş sayılacak. Haklı bir neden gösterilmeden üyelik başvurusu kabul edilmeyenler, bu kararın kendilerine tebliğinden itibaren otuz gün içinde yetkili mahkemede dava açabilecek. Mahkemenin kararı kesin olacak.
Her üye, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildiriminde bulunmak suretiyle üyelikten ayrılabilecek. E-Devlet kapısı üzerinden yapılan çekilme bildirimi, elektronik ortamda eşzamanlı olarak Bakanlığa ve sendikaya ulaşacak.
Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanacak. Çekilenin bir aylık süre içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni üyelik, bu sürenin bitimi tarihinde kazanılmış sayılacak.
Sendika üyeliğinden çıkarılma kararı genel kurulca verilecek. Çıkarılma kararına karşı üye otuz gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilecek.

Tasarıda, işçi kuruluşu yöneticiliği ve işyeri sendika temsilciliğinin güvenceleri düzenleniyor.
İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamayacak.
İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamayacak.
İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamayacak veya farklı işleme tabi tutulamayacak. İşverenin aykırı hareket etmesi halinde işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilecek.
Kategori: Haberler/Duyurular